สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสุรินทร์
  E-mail: mec.surin@cpird.in.th
โทรศัพท์ : 044-518937